เครื่องดูดเสมหะ (Suction Pump V7 mx)

เครื่องดูดเสมหะ (Suction Pump V7 mx)

ใช้ไฟขนาด 12 โวลท์ หรือ 220 โวลท์ หรือพลังงานจาก แบตเตอรี่
มีที่ถือ สำหรับใช้งานนอกสถานที่ น้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม
แรงดูดขนาด 630 mmHg อัตราการไหลของอากาศ ปริมาตร 30 ลิตร / นาที
ภาชนะบรรจุของเหลว ขนาด 800 มิลลิลิตร
แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้