Showing all 3 results

เครื่องกระตุกหัวใจ รุ่น HeartSave AED

HeartSave AED

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.277/2562

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า PRIMEDICTM HeartSave AED เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับ บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ

IP Standard: ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55

เครื่องกระตุกหัวใจ รุ่น HeartSave AED-M

HeartSave AED-M

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบมีจอแสดงผล

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.277/2562

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า PRIMEDICTM HeartSave AED-M เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับ บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ

IP Standard: ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55

เครื่องกระตุกหัวใจ รุ่น HeartSave PAD

HeartSave AED-PAD

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.277/2562

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า PRIMEDICTM HeartSave PAD
เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับ  บริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ

IP Standard: ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP55

คำเตือน  :  อ่านฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้